Parlament Europejski oraz Rada (UE) w 2016 roku zatwierdził nowe rozporządzenie w sprawie środków ochrony indywidualnej, które jednocześnie uchyliło dyrektywę Rady 89/686/EWG. Wdrożenie rozporządzenia w krajach członkowskich do obowiązywania nastąpiło w kwietniu bieżącego roku.

Nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 roku w sprawie środków ochrony indywidualnej zawiera artykuł 47 który reguluje status wprowadzonych do obrotu środki ochrony indywidualnej zgodnie ze starą dyrektywą PPE 89/686/EWG:

„… Państwa członkowskie nie mogą utrudniać udostępniania na rynku produktów objętych zakresem stosowania dyrektywy 89/686/EWG, które są zgodne z tą dyrektywą, a które zostały wprowadzone do obrotu przed dniem 21 kwietnia 2019 r”. Zapis ten oznacza, iż wprowadzone do obrotu środki ochrony indywidualnej zgodnie ze starą dyrektywą PPE 89/686/EWG będzie można udostępniać na rynku, aczkolwiek tylko do dnia 21 kwietnia 2019 roku. Po tej dacie będzie możliwość wprowadzania do obrotu tylko środków ochrony indywidualnej posiadających deklarację zgodności i spełniających nowe wymagania opisane rozporządzeniem 2016/425.

Mając na uwadze nowe wymagania postawione środkom ochrony indywidualnej RESIN od 2016 roku prowadziło prace w zakresie dostosowania swoich produktów do nowego rozporządzenia. Prace swoim zakresem objęły między innymi odzież ochronną do obróbki strumieniowo-ściernej, czyli kombinezony, skafandry i rękawice. Produkowane dotychczas przez RESIN kombinezony pyłoochronne, aby móc spełnić wymagania nowego rozporządzenia musiały zostać przeklasyfikowane, a ich zakres stosowania zmieniony. Kombinezony, które użytkowaliście Państwo do tej pory jako kombinezony pyłoochronne, obecnie przeznaczone są do ochrony przed minimalnymi zagrożeniami mechanicznymi (powierzchownymi urazami mechanicznymi), których skutki dla zdrowia użytkownika są powierzchowne i odwracalne. Kombinezony ReS-KP-LIGHT, ReS-TWISTER-HEAVY, ReS-KP-STRONG, ReS-KP-DEFENDER nie są przeznaczone dla osób wykonujących jakikolwiek rodzaj obróbki strumieniowo-ściernej pod wysokim ciśnieniem!! Kombinezony te, po zmianie prawa są zaklasyfikowane do kategorii I (najniższej kategorii ochronnej).

Odzież przeznaczona dla osób, które wykonują obróbkę strumieniowo-ścierną pod wysokim ciśnieniem musi spełniać wymagania normy PN-EN ISO 14877:2005 „Odzież ochronna do obróbki strumieniowo-ściernej z zastosowaniem ścierniwa ziarnistego” i wymagania nowego rozporządzenia. Odzież taka zaliczana jest do kategorii III (najwyższej kategorii ochronnej, chroniącej użytkownika przed utratą zdrowia lub życia). Odzież musi być wyraźnie oznaczona odpowiednim symbolem graficznym, posiadać na metce znak CE wraz z numerem jednostki certyfikującej (notyfikowanego laboratorium w którym wykonywane były badania odzieży). Dodatkowo odzież zgodna z normą PN-EN ISO 14877:2005 musi posiadać instrukcję w której podano informację o numerze certyfikatu oraz jego okresie ważności wraz z deklaracją zgodności w której przywołane są dokumenty i rozporządzenia na podstawie których wyrób został uprawniony do oznaczenia znakiem CE.

Norma PN-EN ISO 14877:2005 nakłada na producenta specyficzne i bardzo wysokie wymagania odnośnie odporności materiałów odzieżowych na działanie ścierniwa oraz wymaga przeprowadzenia wielu badań kontrolnych. W ramach nadzoru nad produktem, badania kontrolne są prowadzone raz na rok.

RESIN od 2016 roku w swoim laboratorium badawczym prowadził prace, które miały na celu sprostaniu wymaganiom postawionym odzieży do obróbki – strumieniowo ściernej.

Badania potwierdzające spełnienie wymagań Normy PN-EN ISO 14877:2005 oraz Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/425 zostały przeprowadzone w dwóch Instytutach badawczych:

 DGUV – Test Prüf -Zertifizierungsstelle Fachbereich Rohstoffe und chemische Industrie – (Hohenpeiβenberg) w Niemczech

 CIOP – Centralnym Instytucie Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie

W efekcie naszych działań, RESIN uzyskał certyfikaty CE na:

1. Pyłoszczelny Skafander dla Piaskarza i Śrutownika typ: ReS-SANDER

2. Pyłoochronny Kombinezon dla Piaskarza i Śrutownika typ: ReS-AERO

3. Rękawice do obróbki strumieniowo-ściernej ReS-Max T i ReS-Max J„Wszystkie Środki Ochrony Indywidualnej Resin są zgodne z aktualnymi przepisami obowiązującymi na terenie Unii europejskiej, spełniają wymagania dyrektywy 89/686/EWG. Zgodnie z wymienioną dyrektywą cały sprzęt ochrony osobistej jest oznaczony znakiem Ce w jednej z trzech kategorii.

Środki Ochrony Indywidualnej spełniają również odpowiednie przepisy zawarte w Rozporządzeniu: Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) oraz w Kodeksie Pracy. Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21.12.2005 roku w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U nr 259 poz. 2173)